โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
ห้องเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางวารินทร์ แดงชาติ
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นายพนัส วิโสรัมย์
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางสาวขวัญตา ผลแม่น
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางสาวอนุศรา มีศิลป์
รหัสเข้าใช้ร้องเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางเกื้อกูล ดีรัมย์
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางพัชราภรณ์ ตั้งบวรธรรมา
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย์
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางนิตยา โพธิ์เปี้ยศรี
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นายบุญช่วย สายลาม
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางสาวคณิตตา กระสังรัมย์
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายรุ่งโรจน์ หวังชม
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางสาวชญาดา ตะวันหะ
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นายปิยณัฐ สัสดี
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางณัฐดารัตน์ ศกุนะสิงห์
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางธนญา สุวรรณเหลา
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวลีลาวดี แท่นดี
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางมนิสตา แดงสี
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสาละ ศรีรังกูร
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางอเทตยา แก้วศรีหา
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นายชาตรี อุทาน
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
นางสาวจรีพร เพประโคน
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
นายเสริมศักดิ์ ทองนำ
รหัสเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์