ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม เป็นผู้มีความรู้คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ จึงต้องเน้นการมีส่วนร่วม กับผู้เกี่ยวข้อง การประสานสัมพันธ์กัน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 439 ครั้ง