โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาประจำโรงเรียน
“ปญฺญานรานํรตนํ”
ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์

คำขวัญของโรงเรียน
“คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่อาชีพ”
 
อัตลักษณ์
“เรียนรู้สู่อาชีพ”
 
เอกลักษณ์
“โรงเรียนแห่ง โอกาสและทางเลือก”

สีประจำโรงเรียน  สีแสดเทา
สีแสด        หมายถึง         แสงสว่าง
สีเทา         หมายถึง         ความรู้
สีแสดเทา   จึงหมายถึง      “ความรู้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต