คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอกรณ์เชฐ จันทร์โสดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา