โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวารินทร์ แดงชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพนัส วิโสรัมย์
ครู คศ.3

นางสาวขวัญตา ผลแม่น
พนักงานราชการ

นางสาวอนุศรา มีศิลป์
ครูอัตราจ้าง