กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวารินทร์ แดงชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิมพ์สุธี เชียรประโคน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายพนัส วิโสรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวขวัญตา ผลแม่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1