กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวารินทร์ แดงชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิมพ์สุธี เชียรประโคน
ครู คศ.3

นายพนัส วิโสรัมย์
ครู คศ.3

นางสาวขวัญตา ผลแม่น
พนักงานราชการ