กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอเทตยา แก้วศรีหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
ครู คศ.2

นายชาตรี อุทาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจรีพร เพประโคน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1