กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอเทตยา แก้วศรีหา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจรีพร เพประโคน
ครูอัตราจ้าง