โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอเทตยา แก้วศรีหา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจรีพร เพประโคน
ครูอัตราจ้าง