กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเกื้อกูล ดีรัมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชราภรณ์ ตั้งบวรธรรมา
ครู คศ.3