โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเกื้อกูล ดีรัมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชราภรณ์ ตั้งบวรธรรมา
ครู คศ.3