โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
คณะผู้บริหาร

นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอกรณ์เชฐ จันทร์โสดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา