โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
แนวทางรักษาความปลอดภัย
แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม