โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิตยา โพธิ์เปี้ยศรี
ครู คศ.3

นายบุญช่วย สายลาม
ครู คศ.3

นางสาวคณิตตา กระสังรัมย์
ครู คศ.3