บริการออนไลน์
SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx
ระบบเช็คเวลาเรียน พฤติกรรม และคะแนนออนไลน์
https://toschool.in/sjp/
สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล
http://www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx