กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวลีลาวดี แท่นดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมนิสตา แดงสี
ครู คศ.2

นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์
ครู คศ.1

นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
ครู คศ.1

นางธนญา สุวรรณเหลา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ