ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมนต์ชัย แผ้วพลสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายประชัย พรสง่ากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม วัชรพงศ์ศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายกาญจนพงษ์ ตราชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวรากร เสนามาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย สารุสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ถึงปัจจุบัน