กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจำเนียร เชียรประโคน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสาละ ศรีรังกูร
ครู คศ.3