โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรุ่งโรจน์ หวังชม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี
ครู คศ.3

นางสาวชญาดา ตะวันหะ
ครู คศ.3

นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล
ครู คศ.3

นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
ครู คศ.3

นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
ครู คศ.2

นายปิยณัฐ สัสดี
ครู คศ.2

นางณัฐดารัตน์ ศกุนะสิงห์
ครู คศ.1

นายชาตรี อุทาน
ครู คศ.1

นางสาวรัชฎาภา แพงมา
ครูอัตราจ้าง