กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรุ่งโรจน์ หวังชม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี
ครู คศ.3

นางสาวชญาดา ตะวันหะ
ครู คศ.3

นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล
ครู คศ.3

นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
ครู คศ.3

นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
ครู คศ.2

นายปิยณัฐ สัสดี
ครู คศ.2

นางณัฐดารัตน์ ศกุนะสิงห์
ครู คศ.1

นายชาตรี อุทาน
ครู คศ.1

นางสาวรัชฎาภา แพงมา
ครูอัตราจ้าง