กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายรุ่งโรจน์ หวังชม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายปิยณัฐ สัสดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชญาดา ตะวันหะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางณัฐดารัตน์ ศกุนะสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1