กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสริมศักดิ์ ทองนำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีระพงษ์ ธงศรี
พนักงานราชการ