กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีระพงษ์ ธงศรี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสริมศักดิ์ ทองนำ
ครู คศ.1